Call Center : 1735

Shopping

บริษัท สีนิล ไรซ์ จำกัด

บริษัท สีนิล ไรซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าที่น่ามหัศจรรย์ของข้าวไทยรวมถึงความสำคัญของข้าว

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพัฒนาของชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ นำสารสกัดอันทรงคุณค่าจากข้าวไรซ์เบอรี่

มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชุดบำรุงเส้นผม ผิวหน้าและผิวกาย โดดเด่นด้วยคุณค่า

ของสารสกัดทางธรรมชาติ นอกจากนั้นบริษัทยังตระหนักถึงคุณประโยชน์อันหลากหลายของข้าวไทย จึงร่วมกับชมรม
คนรักษ์ข้าวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้าวและคุณประโยชน์ของข้าวที่มีการค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งในและต่างประเทศ